6Aika-hankkeet

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia kestävään kaupunkikehittämiseen. Se koostuu useista hankkeista, joissa kuutoskaupungeiksi kutsutut kaupungit ratkaisevat kehittämishaasteita yhteistyössä toistensa sekä yritysten, kaupunkilaisten ja tutkimussektorin kanssa. Tampereen lisäksi kuutoskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Oulu. Hervannan testialueen kehittämisessä on hyödytty esimerkiksi näiden 6Aika-hankkeiden tuloksista.

6Aika: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeen tavoitteena oli kehittää kaupunkien avoimen liikennedatan infrastruktuuria ja aktivoida yrityksiä. Hanke toteutettiin 1.8.2015- 30.9.2017 ja siinä olivat mukana Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Tampereen yliopisto. LIIRAssa avattiin liikennedatojen rajapintoja, jotka ovat nyt kaupunkien omissa datakatalogeissa vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä.

Lue lisää LIIRA-hankkeen tuloksista

SOHJOA – Autonominen last mile liikenteen fyysinen ja virtuaalialusta urbaanissa ympäristössä

SOHJOA-hankkeen tavoitteena oli synnyttää yritys- ja aluepohjaisesti uusia innovaatioita ja uutta ymmärrystä autonomisten pikkubussien käytöstä Last mile -liikenteessä sekä julkiselle sektorille että IoT- ja liikkumispalveluyrityksille. Hankkeessa lisättiin erityisesti innovaatiopainotteisten liikenneyritysten käytännön kyvykkyyttä autonomisten ajoneuvojen hyödyntämiseen. Hankkeessa olivat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki ja Maanmittauslaitos.

Lue lisää SOHJOA-hankkeen tuloksista

Citylogistiikan uudet ratkaisut

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen päätavoitteena oli tehostaa ja sujuvoittaa kaupunkilogistiikkaa yhdessä logistiikka-alalla toimivien ja logistiikkapalveluja käyttävien yritysten kanssa. Hanke ajoittui 1.8.2018–31.12.2020 väliselle jaksolle. Hanketta koordinoi Turun kaupunki, muut osapuolet olivat Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto.

Lue lisää Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen tuloksista

Opastamisen ekosysteemi

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa kehitettiin uusia opastamisen ja karttapalvelujen konsepteja sekä tuotteita ja palveluja kotimaan ja kansainvälisiä markkinoita varten. Hankkeessa oli mukana noin 200 yritystä, lisäksi hanke koulutti lähes sata yritystä.

Turussa kehitettiin koko kaupungin kattava opastamisen konsepti. Helsingissä opastamisen konseptia ja hankeohjelmaa päivitettiin digitaalisen opastamisen osalta. Tampereella kehitettiin kaupungin digitaalisia opastuspalveluita erityisesti tapahtuma- ja poikkeustilanneopastuksen tarpeisiin sekä pilotoitiin kävelyn opastuskonseptia.

Lue lisää Opastamisen ekosysteemi -hankkeen tuloksista

Kuutoskaupunkien avoin data

Kaupungit rakensivat harmonisoidut päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapinnat. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupunkien tapahtumista (Linked Events) ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä.

Kaupungit rakensivat dataportaalialustan, joka kerää yhteen kaupungeissa tarjolla olevan datan, dokumentit, käyttöohjeet ja metadatan.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke levitti tietoisuutta avoimesta datasta, lisäsi siihen liittyvää osaamista sekä kaupunkien välistä yhteistyötä ja kaupunkien yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki, ja sitä koordinoi Business Tampere. Osatoteutuksista vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunkien lisäksi Forum Virium  Helsinki, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto.

Lue lisää Avoin data ja rajapinnat -hankkeesta

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT)

CityIoT-hanke haki ratkaisuja ongelmiin, joita epäyhteensopivat IoT-järjestelmät aiheuttavat. Olemassa olevien järjestelmien päälle on ollut vaikeaa tehdä uusia sovelluksia ja yhdistää dataa eri järjestelmistä. Hankkeen tavoitteena oli määritellä ja luoda referenssitoteutuksena avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta rajapintaehtoineen.

CityIot rakensi referenssitoteutuksena ei-kaupallisen, avoimen ja toimijoista riippumattoman IoT-dataintegraatioalustan. Fiware-teknologiaa hyödyntävä alusta on jatkossakin Tampereen ja Oulun yliopistojen käytössä. Mitkä tahansa yritykset, kaupungit tai korkeakoulut voivat hyödyntää hankkeessa tehtyä työtä ja rakentaa samanlaisen IoT-alustan omaan käyttöönsä. Alustan referenssiarkkitehtuurin spesifikaatio kokoaa yhteen tiedot datan yhdistämisen palveluista, toiminnallisuuksista, komponenteista ja rajapinnoista, joista älykaupunkien dataintegraatioalusta muodostuu. CityIoT-referenssiarkkitehtuuri perustuu International Data Spaces (IDS)-referenssiarkkitehtuurimalliin.

Lue lisää CityIoT-hankkeen tuloksista

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungeissa. Tämä tehdään yhteistyössä alan yritysten kanssa. Alustana toimivat niin kutsutut liikennehubit eli keskukset, joissa on suuret kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne. Kaupungit ovat nimenneet yritysyhteistyön kehitysalustaksi hubin tai hubeja, joissa on tunnistettua potentiaalia erilaisten liikkumispalveluiden kehittämiseen.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia uusien liikkumispalveluiden, matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämisessä sekä robottibussien ja sähköisten liikkumisvälineiden käyttöönotossa.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke on osa Smart Mobility Kauppi -projektia.

Lue lisää VäHiLi-hankkeesta