Smart City Testialue – kohti tason 4 automaattista liikennettä

Testialueen kehitystyötä tehdään Smart City Testialue – Kohti tason 4 automaattista liikennettä -EAKR-hankkeessa, jota rahoittaa Pirkanmaan Liitto. Business Tampere toimii hankkeen toteuttajana. ​Tässä hankkeessa aloitetaan toimenpiteet automaattiliikenteen Tason 4 vaatimukset täyttävän testialueen kehittämiseksi Hervantaan. 

Tason 4 automaattiliikenteellä tarkoitetaan korkean automaatiotason liikennettä, jossa ajoneuvo kulkee itsenäisesti ilman kuljettajaa ja automaatio hoitaa ajoneuvon ohjaamisen. Tason 4 autonomisen ajamisen ratkaisujen kehittäminen asettaa fyysiselle ja digitaaliselle infrastruktuurille aivan uusia vaatimuksia. ​Kaupunkiympäristössä toimivat Tason 4 -automaattiliikenteen testialustat ovat maailmanlaajuisesti harvinaisia.  

Hankkeella vahvistetaan Tampereen kaupunkiseudun kilpailukykyä, vetovoimaa sekä parannetaan yhteistyön ja yhteiskehittämisen malleja. Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Tampere on teknologisen kehityksen mallikaupunki. Yhtenä kehityksen painopistealueena on älyliikenne ja autonominen liikkuminen.  Testialue tarjoavaa yrityksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen palveluja todellisessa ympäristössä ensimmäisten joukossa maailmassa.​  

Testialueelta saatava kokemukset edesauttavat kaupunkikehitystä ja –suunnittelua. Yksi kiinnostava vaihtoehto on automaattisten bussien hyödyntäminen osana liikennejärjestelmää esimerkiksi Ratikan syöttöliikenteessä. Testialueen avulla kaupunkilaiset tottuvat ajatukseen autonomisesta ajamisesta. Automaattiseen ajamiseen liittyviä pelkoja on mahdollista lieventää kokeilujen avulla.​ 

Hankeen kesto: 1.8.2020 – 31.8.2022 

Testialueella tukiasemat sijoittuvat valaisinpylväisiin. Tarvittaessa niihin voidaan liittää muita antureita tai toimilaitteita testauksen tueksi. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Hervannan testialueen kehitystyö on käynnistetty yhdessä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa

Smart City Testialue -hankkeessa tavoitteena on kehittää turvallinen ja luotettava testiverkko, joka hyödyntää Tampereen Hervannassa toimivaa Nokian pilvipohjaista privaatti LTE-testiverkkoa. Testialue tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen palveluja todellisessa kaupunkiympäristössä. Vastaavia, osana normaalia kaupunkiympäristöä toimivia testialueita ei ole montaa maailmassa. Tulevaa testialuetta voivat hyödyntää esimerkiksi yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Myös Tampereen kaupungilla on suunnitelmissa toteuttaa erilaisia testialuetta hyödyntäviä kokeiluja ja pilotteja.

Hankkeessa on teetetty selvitys kansainvälisesti toimivista testialueista ja siitä, mihin Hervannan testialue tässä kentässä sijoittuu. Selvityksessä löytyi neljä tekijää, jotka tukevat menestystä: alueen korkea osaaminen, julkinen tuki, poliittinen tahto ja testaukseen soveltuva liikenneympäristö.

Koska testaus on kallista, testialueita pyritään löytämään mahdollisimman läheltä tuotekehitystä ja -valmistusta. Suomi nähdään potentiaalisena testialueena eurooppalaisille autonvalmistajille, mutta kilpailu testialueiden välillä on Euroopassakin kovaa. Hervannan testialueen on löydettävä strateginen erottautumistekijä kilpailussa pärjäämiseksi. Tällaisia tekijöitä voisivat olla esimerkiksi tarjonnan kattavuus ja avoin testialue tavallisen liikenteen lomassa. Suomalaisten testialueiden erottautumistekijöitä ovat tiivis yhteistyö testialueiden välillä, talviolosuhteet ja Suomen joustava lainsäädäntö.

Tutustu testialueselvitykseen (pdf-dokumentti ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Työpajojen avulla kartoitusta erilaisista testialueen tarpeista

Smart City Testialue – Kohti tason 4 automaattista liikennettä hanke järjesti kaksi työpajaa, jossa ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin testialueen palveluita ja organisoitumista. Toisessa työpajassa paneuduttiin testialueen teknisempiin asioihin kuten tarvittaviin tietolähteisiin ja digitaalisen infrastruktuurin vaatimuksiin. Työpajojen fasilitaattorina toimi Ramboll ja osallistujia oli 12 organisaatiosta.

Osallistuneilla oli suhteellisen selkeä näkemys siitä, että alue tarvitsee toimiakseen yhden selkeän toimijan tai operaattorin. Operaattorilta toivottiin mm. neutraaliutta, mutta toisaalta myös testialueen asiakkaiden etuja puolustavaa näkemystä ja mahdollisuutta auttaa akuuteissa ongelmatilanteissa. Palvelujen tarjonta yhden luukun periaatteella olisi keskeinen vetovoimatekijä kilpailussa testialueiden kesken.

Alueelle olisi tärkeää muodostaa testialueen toimintaa tukevat toimijat yhteen kokoava paikallinen ekosysteemi. Tampereen kaupunki tarvitaan mukaan tärkeänä toimijana osaksi ekosysteemiä mahdollistamaan toimintaa mm. toimittamalla tarvittavaa dataa. Lisäksi laajempaa yhteistyötä muiden testialueiden ja yhteistyötahojen välillä nähtiin myös tärkeäksi ylläpitää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Työpajan osallistujat kokivat tärkeäksi, että Hervannan lähialueella on saatavissa myös tukipalveluja, kuten väliaikaisia toimistotiloja sekä korjaamo-, ravintola- ja majoituspalveluita.

Testialueen tulevat käyttäjät tarvitsevat paljon sekä tarkkaa staattista että dynaamista tietoa

Tietolähteitä ja digitaalisesta infrastruktuuria käsitelleessä työpajassa erityisesti HD-kartta ja kattavat tietoliikenneyhteydet nousivat esiin tärkeimpinä asioina. Digitaalisen infrastruktuurin osalta kriittisimpinä tekijöinä pidettiin HD-karttaan liittyviä staattisia tekijöitä, kuten karttoja tiestöstä, laitteistoista ja niiden sijainneista, paikannuspisteistä ja nopeusrajoituksista, sekä dynaamisia tekijöitä, kuten olosuhde-, onnettomuus- ja häiriötietoja.

Tiedon saaminen reaaliajassa on tärkeää ja ratkaisuja tulee etsiä esimerkiksi siihen, miten katujen korjaustyöt huomioidaan. Fyysisen infrastruktuurin tekijöistä kriittisimmiksi tunnistettiin vaaka- ja pystygeometria kuten esimerkiksi reunakivet, pyöräkaistat, jalkakäytävät, raitiotiet ja pysäkit, ajokaistojen leveydet ja lukumäärä. Tarvittavan datan jakamista pidettiin joko testialueen tai kaupungin tehtävänä.

Tutustu työpajojen tuloksiin tästä linkistä (pdf-dokumentti ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Lue kooste työpajojen tuloksista tästä