Hervannan Smart City -testialueen kehitystyö on alkanut

Hervannan alueelle kehitetään testialuetta, jolla yritykset voivat testata ja kehittää erilaisia älyliikenteen ratkaisuja. Testialueen kehitystyö on käynnistetty yhdessä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Viimeisen puolen vuoden aikana Smart City Testialue – kohti tason 4 automaattista liikennettä -hanke on teettänyt selvityksen vastaavista testialueista ja siitä, mihin Hervannan testialue tässä kentässä sijoittuu sekä järjestänyt työpajoja kartoittaakseen erilaisia tarpeita koskien testialuetta.

Hervannan testialueen tulee löytää merkittävä strateginen erottautumistekijä kilpailussa pärjäämiseksi

Hankkeen teettämässä selvityksessä koostettiin ensin lyhyesti testialueiden asiakastarpeita perustuen kirjallisuuskatsaukseen. Tämän jälkeen valituista testialueista esiteltiin sekä kaupalliset että toiminnalliset tiedot. Lopuksi testialueista koostettiin vertailutaulukko sekä esitettiin lyhyt analyysi ja yleiskuva testialueiden toiminnasta.

Koska testaus on kallista, testialueita pyritään löytämään mahdollisimman läheltä tuotekehitystä ja -valmistusta. Suomi nähdään potentiaalisena testialueena eurooppalaisille autonvalmistajille, mutta kilpailu testialueiden välillä on Euroopassakin kovaa. Hervannan testialueen on löydettävä strateginen erottautumistekijä kilpailussa pärjäämiseksi. Tällaisia tekijöitä voisivat olla esimerkiksi tarjonnan kattavuus ja avoin testialue tavallisen liikenteen lomassa. Suomalaisten testialueiden erottautumistekijöitä ovat tiivis yhteistyö testialueiden välillä, talviolosuhteet ja Suomen joustava lainsäädäntö.

Yhden luukun palvelu on merkittävä vetovoimatekijä älyliikenteen testialueella

Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin testialueen palveluita ja organisoitumista. Toisessa työpajassa paneuduttiin testialueen teknisempiin asioihin kuten tarvittaviin tietolähteisiin ja digitaalisen infrastruktuurin vaatimuksiin. Työpajojen fasilitaattorina toimi Ramboll ja osallistujia oli 12 organisaatiosta.

Osallistuneilla oli suhteellisen selkeä näkemys siitä, että alue tarvitsee toimiakseen yhden selkeän toimijan tai operaattorin. Operaattorilta toivottiin mm. neutraaliutta, mutta toisaalta myös testialueen asiakkaiden etuja puolustavaa näkemystä ja mahdollisuutta auttaa akuuteissa ongelmatilanteissa. Palvelujen tarjonta yhden luukun periaatteella olisi keskeinen vetovoimatekijä kilpailussa testialueiden kesken.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä Hervannan palvelut ovat merkittävä etu alueen kehitykselle

Alueelle olisi tärkeää muodostaa testialueen toimintaa tukevat toimijat yhteen kokoava paikallinen ekosysteemi. Tampereen kaupunki tarvitaan mukaan tärkeänä toimijana osaksi ekosysteemiä mahdollistamaan toimintaa mm. toimittamalla tarvittavaa dataa. Lisäksi laajempaa yhteistyötä muiden testialueiden ja yhteistyötahojen välillä nähtiin myös tärkeäksi ylläpitää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Työpajan osallistujat kokivat tärkeäksi, että Hervannan lähialueella on saatavissa myös tukipalveluja, kuten väliaikaisia toimistotiloja sekä korjaamo-, ravintola- ja majoituspalveluita.

Testialueen tulevat käyttäjät tarvitsevat paljon sekä tarkkaa staattista että dynaamista tietoa

Tietolähteitä ja digitaalisesta infrastruktuuria käsitelleessä työpajassa erityisesti HD-kartta ja kattavat tietoliikenneyhteydet nousivat esiin tärkeimpinä asioina. Digitaalisen infrastruktuurin osalta kriittisimpinä tekijöinä pidettiin HD-karttaan liittyviä staattisia tekijöitä, kuten karttoja tiestöstä, laitteistoista ja niiden sijainneista, paikannuspisteistä ja nopeusrajoituksista, sekä dynaamisia tekijöitä, kuten olosuhde-, onnettomuus- ja häiriötietoja.

Tiedon saaminen reaaliajassa on tärkeää ja ratkaisuja tulee etsiä esimerkiksi siihen, miten katujen korjaustyöt huomioidaan. Fyysisen infrastruktuurin tekijöistä kriittisimmiksi tunnistettiin vaaka- ja pystygeometria kuten esimerkiksi reunakivet, pyöräkaistat, jalkakäytävät, raitiotiet ja pysäkit, ajokaistojen leveydet ja lukumäärä. Tarvittavan datan jakamista pidettiin joko testialueen tai kaupungin tehtävänä.

Hankkeen teettämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Suomesta ja muualta maailmasta, millaisia automaattiliikenteen testialueita on toteutettu, millaisia ominaisuuksia ja palveluja niissä tarjotaan ja miten testialueiden kehittäminen ja palveluntarjonta on organisoitu.